مدیریت خرید

در این بخش شما می توانید فرآیند خرید در بازار را به راحتی مدیریت نموده و تیتان مورد نظر خود را با مناسب ترین قیمت و شرایط، بیابید و خرید خود را انجام دهید. تقاضای تیتان در بازار از طریق ثبت آگهی خرید و یا ارائه پیشنهاد خرید به آگهی فروش صورت می گیرد.

آگهی های خرید

در این بخش تمامی آگهی های خرید ثبت شده را مشاهده می کنید. این آگهی ها به مدت 30 روز در این لیست نمایش داده شده و پس از آن به آرشیو منتقل خواهند شد. اگر بر روی یکی از آگهی های خود کلیک کنید می توانید پیشنهاد های فروشی که به شما داده شده است را مشاهده کنید و آن را تایید و یا رد کنید، در صورتی که پیشنهاد فروشی را تایید کنید، شماره موبایل فروشنده به شما نمایش داده می شود.

پیشنهادهای خرید

در قسمت پیشنهادهای خرید، شما می توانید پیشنهاد هایی که به آگهی های فروش موجود در بازار داده اید را مشاهده کنید و با مشاهده قیمت پیشنهادی، شما می توانید آن را تایید و یا رد کنید، در صورت تایید، شماره موبایل فروشنده برای شما نمایش داده می شود.با تشکر بازار تیتان ایران