مدیریت فروش

در این بخش شما می توانید فرآیند فروش در بازار را به راحتی مدیریت نموده و تیتان خود را به مناسب ترین خریدار، عرضه نمایید. عرضه تیتان در بازار از طریق ثبت آگهی فروش و یا ارائه پیشنهاد فروش به آگهی خرید صورت می گیرد.
آگهی های فروش

در این بخش فهرستی از آگهی های فروش ثبت شده نمایش داده می شود. آگهی ها به مدت 30 روز در این لیست نمایش داده شده و پس از آن به آرشیو منتقل خواهند شد. با کلیک بر روی عنوان آگهی می توانید پیشنهاد های خرید مربوط به آن آگهی را مشاهده و در مورد آن تصمیم گیری نمایید. در صورت تایید پیشنهاد خریدار، قیمت و شرایط خود را جهت اعلام به خریدار در پنجره باز شده درج نمایید. در صورتیکه خریدار نیز با قیمت و شرایط شما موافقت نماید شماره موبایل خریدار به شما نمایش داده خواهد شد.

پیشنهادهای فروش

در این بخش فهرستی از پیشنهادهایی که شما به آگهی خریداران ارائه نموده اید نمایش داده می شود. با کلیک بر روی دکمه "مشاهده آگهی خریدار" می توانید آگهی خریداری که به آن پیشنهاد داده اید را مشاهده نمایید و با کلیک بر روی دکمه حذف، پیش از تایید پیشنهاد توسط خریدار، آن پیشنهاد را لغو نمایید. در صورتی که خریدار پیشنهاد شما را بپذیرد، موبایل خریدار به شما نمایش داده می شود.با تشکر بازار تیتان ایران